On-line prodej zahradní techniky, zavlažovacích zařízení, komponentů, pro okrasné i užitkové zahrady. Čerpací technika.

Obsah košíka:
tovar:0
cena:0,00 

Vyhledávání:  

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu

Obecná ustanovení

Objednáním zboží akceptuje zákazník obchodní podmínky pro dodávku zboží stanovené prodávajícím. Obchodní podmínky stanovené prodávajícím jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a souhlasí s nimi.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího s výhradou zaplacení celé kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující, pokud není podnikatelem, kdy se právní vztah řídí ustanovením Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží za podmínek ust. § 53 odst.7 Obč. zákoníku č. 40/1964 Sb.

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, je povinen kontaktovat prodávajícího písemně s uvedením čísla objednávky, variabilního symbolu a datumu nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, kupující zašle zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží v řádném stavu, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

Zboží nelze poslat na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje tím dobu vyřízení.

K faktuře dostanete přiložený formulář, který vyplníte a pošlete spolu se zbožím, pokud se jej rozhodnete vrátit.

K vytisknutí formulář pro vrácení zboží:

Platba zboží

Zboží je možno zaplatit těmito způsoby:

 • Platbou v hotovosti při dodání zboží dobírkou
 • Platbou v hotovosti při osobním odběru (po dohodě prodávajícího s kupujícím)
 • Platbou předem bankovním převodem (zboží bude odesláno zákazníkovi nebo vydáno na prodejně po obdržení platby na účet prodávajícího)
  č. účtu 2400300300/2010 FIO BANKA
  jako variabilní číslo použijte č. objednávky

K ceně zboží bude připočítána cena dopravy.

Doručení zboží

  do sumy 2499 Kč    nad sumu 2499 Kč
Dobírka 40 Kč 40 Kč
Kurýrní služba    99 Kč 0 Kč

Možnosti doručení zboží a poplatky za tyto služby (platí pro celou ČR, ceny jsou uvedeny s DPH).
Pokud se jedná o objemnější zboží, je nutné řešit dopravu individuálně. Upozorněni je v popisu zboží.
Zboží zasíláme i na Slovensko. Poštovné 7,95 € s DPH. Cena zboží a dopravy se přepočítá denním kurzem CZK/€ vydaným ECB.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je závislá na výběru zboží a způsobu úhrady. U zboží, které je skladem a bude zasláno dobírkou je zakázka vyřízena do 2 pracovních dnů. U zboží, které je skladem a bude placené bankovním převodem bude zakázka vyřízena do 2 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.

Pokud není zboží skladem nebo je na objednávku, bude zákazník obratem informován o možném termínu dodání.

Záruční podmínky

Firma cerpadlazavlahy.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Standardní zákonná záruční lhůta je 24 měsíců, u některých produktů může být delší pokud ji nabízí výrobce. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

Kupující je povinen dodané zboží ihned při přebírání zboží zkontrolovat a o případných vadách ihned sepsat záznam o početní neshodě či poškození přebírané věci. Podmínkou uznání reklamace a zahájení reklamačního řízení je, aby byla uplatněna bez zbytečného odkladu a v záruční době s platným daňovým dokladem a záručním listem (pokud byl výrobcem vystaven záruční list). Zboží musí být navráceno v původním nepoškozeném a kompletním obalu s kompletním příslušenstvím.

Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci (ať z důvodů reklamace či výměny atd…) nebude řádně zabaleno a tím při přepravě poškozeno – znehodnoceno, hradí kupující vzniklou škodu v plné výši.

Zboží, u kterého je výrobcem vyžadována odborná instalace proškolenou osobou nebo firmou (např. plynové a elektrické kotle, bojlery, apod.), je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • poškozením zboží způsobené přepravou (tyto škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí)
 • porušením ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu
 • poškozením zboží živly
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce
 • poškozením zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní data klienta neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Data budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Zpracování a nakládání s osobními daty probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Osobní data kupujícího jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby, učiněnou bankovním převodem.

V případě objednávky a uvedení veškerých potřebných dat k účelu realizace prodeje zboží, dává kupující souhlas k tomu, aby prodávající mohl osobní data dle zákona zpracovávat a používat ke komunikaci s ním (s klientem).

Tento souhlas má možnost kupující kdykoliv písemně ukončit, přičemž se prodávající zavazuje, že veškeré osobní data daného kupujícího vymaže.